STADGAR

För

 Tunabergs Jaktskytteklubb

 

§ 1.

 

Tunabergs Jaktskytteklubb utgör en sammanslutning av såväl inom som utom kommunens bosatta personer med intresse för jaktskytte och jaktvård.

 

 

§  2.

 

Klubbens syfte är att befrämja medlemmarnas skjutskicklighet genom anläggande samt underhållande av ändamålsenliga skjutbanaor, anordnande av tävlingar i dyligt skytte ets., samt verka för höjande av jaktkulturen och viltvården.

 

§  3.

 

Styrelsen har sitt säte i Tunaberg, Södermanlands län.

 

§  4.

 

För klubbens förbindelser häftar allenast dess tillgångar, förfallna men ej guldna avgifter inräknade.

 

§  5.

 

Klubbens angelägenheter handhavas av styrelse bestående av klubbens ordförande, vice ordförande, och sekreterare tillhopa utgörande styrelsens förvaltningsutskott, samt två andra ledamöter för vilka senare utses två suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljas av årsmötet för en tid av två år sänder. Av dessa skola varje år tre ledamöter och en suppleant avgå. Vilka som skola avgå första året bestämmes genom lottning.

 

Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas. Avgår ledamot eller suppleant innan tiden för hans uppdrag gått tillända, sker val av efterträdare för den tid, som återstår för den avgående.

 

§  6.

Funktionärer mm

 

Ordförande väljes bland de valda styrelseledamöterna av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig för ett år i sänder kassör och banchefer. Styrelsen är beslutför, då minst tre ledamöter äro tillstädes och om beslut eniga. Såsom styrelsen beslut skall gälla den mening, om vilken de flesta röstande förena sig, eller vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordförande, dock att vid val lotten skall skilja mellan dem, som fått lika antal röster.

 

§  7-

Styrelsens förvaltningsutskott.

 

Styrelsens förvaltningsutskott har till uppgift, att verkställa styrelsens beslut och att i styrelsens ställe handlägga de framträdande minde ärende, som kräver omedelbar verkställighet och ej behöva göras till föremål för styrelsens prövning.

 

§  8.

Styrelsens uppgift

 

Styrelsens uppgift är att handlägga inom klubben framträdande frågor , bland vilka följande äro att hänföra till styrelsens speciella arbetsuppgifter:

 

1: att vårda och vidmakthålla klubbens skjutbanor.

 

2: att bestämma skjutdagar.

 

3: att anordna klubbens tävlingar.

 

4: att förbereda till behandling vid klubbens allmänna sammanträden föreliggande frågor.

 

5: att inkassera avgifter och jämväl i övriga omhänderhava klubbens kassaförhållande.

 

6: att avgiva årlig redovisning över omhänderhavda medel och inventarier.

 

7: att verka för ett gott samarbete mellan medlemmarna inbördes samt mellan klubben och andra liknande organisationer allt i och för främjande av klubbens syfte.

 

 

§  9

Sammaträden

 

Till styrelsesammanträde kallar ordförande eller sekreteraren, när ordföranden eller minst två styrelseledamöter det påkallar. Därvid skall kallelse avsändas till envar ledamot och suppleant.

Minst ett ordinarie sammanträde skall hållas varje år, var av ett skall utgöra årsmöte. Till sammanträde sker kallelse av ordförande eller sekreteraren i god tid före sammanträdesdagen. Årsmöte skall avhållas före den 1 sept. och därvid förekomma:

1: val av två ledamöter att jämte ordförande justera dagens protokoll.

 

2: styrelsens berättelse om klubbens verksamhet under nästförflutna år.

 

3: revisorernas berättelse om granskning av räkenskaperna för samma år.

 

4: frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassförvaltaren.

 

5: erforderligt val av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dem.

 

6: val av två revisorer och suppleanter för dem.

 

7: utdelning av erövrade priser och märken.

 

 

§  10

Räkenskapsavslutning

 

Klubbens räkenskaper avslutas den 30 juni och skola räkenskaperna hållas revisorerna tillhanda senas den 15 juli. Då skall och styrelsen till revisorerna avlämna styrelse- och förvaltningsberättelse för nästföregående år.

 

§  11

Revisorer.

 

För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljes å årsmötet två revisorer och en suppleant för dem. Revisorerna och deras suppleant utses för en tid av ett år i sänder. Revisorerna åligger:

 

1: att verkställa vederbörlig revision och däröver avgiva berättelse, samt att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren.

Revision skall varje år vara verkställd och berättelse där överlämnad till styrelsen senast den 1 aug.

Över anmärkningar som göras  av revisorer åligger det styrelsen att avgiva skriftlig förklaring.

 

 

§  12

Medlemskap.

 

Inträde i klubben kan medgivas var och en, man eller kvinna som vill arbeta för klubbens syfte.

 

§  13

Årsavgift och densammas erläggande.

 

Årsavgiften för varje medlem enligt årsmötebeslut.

 

§  14

Uteslutning av medlem.

 

Från klubben må styrelsen kunna utesluta medlem som uppsåtligen överträtt gällande jaktlag, jaktstadga eller annan jakt rörande författning, uppenbart motarbetat klubbens ändamål eller på annat sätt visat sig ovärdig att tillhöra klubben.

 

§  15

Skjutregler

 

Skjutningarna å klubbens banor äger rum i enlighet med Svenska Jägarförbundets regler för banskytte.

 

§  16

Anslutning till Jaktvårdsföreningen.

 

Tunabergs Jaktskytteklubb skall vara ansluten till Södermanlands läns Jaktvårdsförening.

 

§  17

Stadeändring.

 

Ändring av dessa stadgar skall för att bliva gällande godkänts på tvenne allmänna sammanträden.